Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten en/of rechtshandelingen van Optimaal Talent BV terzake diensten aan of voor bedrijven te noemen Opdrachtgever en/of individuele deelnemers aan trainingen, coaching, assessment en outplacement te noemen Cliënt.
1.2. In het hierna volgende wordt verstaan onder:
1. Optimaal Talent BV: Trainingsbureau Optimaal Talent BV, ingeschreven bij de KvK 24319658. Diensten: de
prestaties waartoe Optimaal Talent BV zich verbonden heeft, zoals goederen en/of diensten en/of adviezen, die zijn c.q. worden geleverd of ter beschikking gesteld door Optimaal Talent BV aan Opdrachtgever en/of Cliënt, c.q. beoogd zijn om te worden geleverd of ter beschikking gesteld door Optimaal Talent BV aan Opdrachtgever en/of Cliënt, onder meer krachtens overeenkomst van koop en/of opdracht, alsmede de werkzaamheden, die Optimaal Talent BV voor Opdrachtgever en/of Cliënt verricht en/of zal verrichten, c.q. beoogd wordt te verrichten.
2. Opdrachtgever en/of Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die mondeling, schriftelijk, of op andere wijze te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door Optimaal Talent BV aangeboden diensten, al dan niet in de vorm van een duurovereenkomst.
1.3. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen. Afwijkingen gelden dan uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.
1.4. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk alsdan uitgesloten, en op alle buiten contractuele relaties tussen partijen. Indien deze voorwaarden te zijner tijd worden aangepast, maar hun zakelijke inhoud over het geheel genomen niet wijzigt, dan zijn de nieuwe gewijzigde voorwaarden in plaats van de onderhavige voorwaarden van toepassing.
1.5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zal zodanige nietigheid slechts gedeeltelijk zijn en niet meer dan strikt noodzakelijk en zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Het voorgaande is uitdrukkelijk ook van toepassing bij Cliënt die een consument is als bedoeld in art 6:236 en 6:237 BW.
1.6. Opdrachtgever en/of Cliënt geeft Optimaal Talent BV bij voorbaat toestemming de overeenkomst over te dragen aan een gelieerde maatschappij indien Optimaal Talent BV dit wenselijk acht.
17. De bedingen in deze algemene voorwaarden aangaande verplichtingen en aansprakelijkheid van Optimaal Talent BV worden mede gemaakt voor derden, welke door of voor Optimaal Talent BV in de relatie met Opdrachtgever en/of Cliënt worden ingezet. Deze derden kunnen ter afwering van hun aansprakelijkheid een direct beroep op deze voorwaarden doen tegenover Opdrachtgever en/of Cliënt Artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Beperkingen van aansprakelijkheid welke gerelateerd zijn aan bedragen gelden voor de totale aansprakelijkheid van Optimaal Talent BV van de door haar ingeschakelde derden samen, en cumuleren niet per aangesproken Partij.

2. Overeenkomst
2.1. Alle aanbiedingen geschieden vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en zijn gebaseerd op de eventueel verstrekte gegevens. Alle voor of bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze prijzen zijn voor Optimaal Talent BV slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door haar is bevestigd.
2.2. Overeenkomsten komen tot stand door een schriftelijke bevestiging door Optimaal Talent BV. Bij individuele trainingen komt een overeenkomst tot stand door een aanmelding via een daartoe bestemd inschrijvingsformulier voor een training. Het door haar sluiten van overeenkomsten terzake een training geschiedt op volgorde van aanmelding, vastgelegd door middel van een schriftelijke bevestiging.
2.3. Optimaal Talent BV heeft het recht in geval van onvoldoende aanmelding voor een training tot annulering van desbetreffende training over te gaan, waarbij zij tot niet meer dan tot restitutie van door Opdrachtgever en/of Cliënt eventueel reeds betaalde trainingsbedragen gehouden is. Het is geen der partijen toegestaan gedurende de duur van
de dienst alsmede binnen een jaar na beëindiging van deze dienst personen die vanuit de andere partij betrokken
zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de dienst in dienst te nemen en/of werkzaamheden voor haar uit te (laten) voeren en/of hiertoe met deze personen in onderhandeling te treden en/of te benaderen, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

3. Uitvoering van de dienstverlening
3.1. Optimaal Talent BV spant zich in de dienstverlening met zorg uit te voeren. Dienstverlening door Optimaal Talent BV richt zich uitdrukkelijk alleen tot Opdrachtgever en/of Cliënt van Optimaal Talent BV en niet tot bij Opdrachtgever en/of Cliënt betrokken derden. Optimaal Talent BV zal de te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze bepaling draagt het karakter van een inspanningsverplichting wat betekent dat het resultaat niet wordt gegarandeerd.
3.2. Optimaal Talent BV staat niet in voor de geschiktheid van het gebruik van de diensten door Opdrachtgever en/of Cliënt, behoudens voor zover dit uitdrukkelijk in de overeenkomst nader is afgesproken.
3.3. Opdrachtgever en/of Cliënt is gehouden alle door Optimaal Talent BV verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is Opdrachtgever en/of Cliënt gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst te verstrekken aan Optimaal Talent BV.

4. Prijs
4.1. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) waar het gaat om goederen en diensten geleverd aan
Opdrachtgever. Prijzen voor particulieren zijn inclusief BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De prijs voor het verrichten van (bedrijf)trainingen omvat alle aangegeven en overeengekomen werkzaamheden. De door Opdrachtgever verlangde toegevoegde werkzaamheden anders dan het vooraf omschreven wordt slechts op basis van nacalculatie geleverd.
4.2 Optimaal Talent BV is in alle gevallen gerechtigd door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever en/of Cliënt de overeengekomen prijzen en/of tarieven voor diensten aan te passen.
4.3. Indien Opdrachtgever en/of Cliënt niet akkoord wenst te gaan met een door Optimaal Talent BV kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en/of tarieven, dan is Opdrachtgever en/of Cliënt gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Optimaal Talent BV genoemde datum waarop prijs- en/of tariefsaanpassing in werking zou treden.

5. Wijziging samenstelling training
5.1 Opleidingen worden zoveel mogelijk gegeven zoals vooraf omschreven. Optimaal Talent behoudt zich het recht voor tijdens de duur van de cursus de samenstelling ervan aan gewijzigde inzichten aan te passen.6. Rechten van intellectuele of industriële eigendom
6.1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op de diensten berusten uitsluitend bij Optimaal Talent BV. Voor het oogmerk zijn de licentiegevers van Optimaal Talent BV, die tegenover Opdrachtgever en/of Cliënt alleen worden vertegenwoordigd door Optimaal Talent BV, hieronder begrepen. Opdrachtgever en/of Cliënt verkrijgt uitsluitend een persoonlijk en niet overdraagbaar gebruiksrecht. Dit recht is beperkt tot Nederland. Voor het overige zal Opdrachtgever en/of Cliënt de diensten, althans de gegevensdrager in het kader van de diensten aan Opdrachtgever en/of Cliënt verstrekt of te verstrekken, niet verveelvoudigen en/of daarvan kopieën vervaardigen. Opdrachtgever en/of Cliënt zal de diensten niet aan derden in gebruik geven en slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Het is Opdrachtgever en/of Cliënt niet toegestaan enige aanduiding over auteursrechten, merken, handelsnamen en/of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de diensten te verwijderen en/of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen betreffende het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de diensten.

7. Betaling
7.1. Tenzij specifieke condities zijn overeengekomen zal Opdrachtgever en/of Cliënt binnen veertien dagen na factuurdatum het factuurbedrag betalen.
7.1 Indien Optimaal Talent BV de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft ontvangen, dan zal Opdrachtgever en/of Cliënt, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag rente verschuldigd zijn van 1,5% per maand of deel van
een maand, welke aan het begin van de volgende maand bij de vordering wordt geteld om rente op te brengen.
7.3. Indien Opdrachtgever en/of Cliënt na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, dan kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever en/of Cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag, met een minimum van € 100 (éénhonderd euro) te vermeerderen met omzetbelasting (BTW).
7.4. Voor het organiseren van opdrachten verlangt Optimaal Talent BV van de Opdrachtgever een vooruitbetaling van 50%. De aanbetaling dient twee weken voor aanvang van de training te worden voldaan. Bij een individuele (open inschrijving) training mag de Cliënt het totale bedrag voorafgaand aan de training helemaal voldoen of in termijnen met een maximum van 4 termijnen. Het bedrag zal dan naar ratio worden verdeeld over het aantal gewenste termijnen.
7.5. Wanneer Optimaal Talent in geval van verzuim of in geval van andere tekortkomingen van de cursist in de nakoming van de verplichtingen overgaat tot (buiten)gerechtelijke maatregelen, dan komen de kosten daarvan voor rekening van de cursist. Deze kosten worden berekend conform het incassotarief zoals opgenomen in het calculatieschema voor advocatendeclaraties, uitgegeven door de Nederlandse Orde van Advocaten.

8. Doorgang training via open inschrijving
8.1 Een activiteit vindt slechts doorgang indien er voldoende aanmeldingen zijn. Optimaal Talent bepaalt wanneer daar sprake van is.
8.2 Optimaal Talent beslist in principe twee weken voor de geplande aanvangsdatum over het al dan niet doorgaan van een activiteit. Optimaal Talent behoudt echter het recht dit besluit te verschuiven naar één week voor de geplande aanvangsdatum, de cursist zal hierover tijdig worden geïnformeerd.
8.3 Indien een activiteit geen doorgang heeft zal restitutie van al betaalde deelnemersgelden plaatsvinden binnen een termijn van 30 dagen.
8.4 Indien Optimaal Talent de geplande aanvangsdatum verandert, heeft de cursist het recht de inschrijving kosteloos te annuleren, onder het voorbehoud dat de annulering binnen twee weken na bekendmaking van de wijziging moet zijn ontvangen.

9. Annulering door Opdrachtgever en/of Cliënt
9.1. Onder annulering wordt voor het oogmerk van deze bepaling verstaan de mogelijkheid voor Opdrachtgever en/of Cliënt om zonder dat sprake is van enige tekortkoming aan de zijde van Optimaal Talent BV zich toch van de overeenkomst te bevrijden. Aanmelding is bindend om de organisatie van de training mogelijk te maken, daar deze afhankelijk is van het aantal deelnemers.
9.2. Annuleringsregeling van trainingen met een open inschrijving met horeca en/of hotelaccommodatie:
1. Bij annulering korter dan 7 dagen voor de aanvang van de training is Opdrachtgever verplicht de volledige prijs te betalen plus de kosten van accommodatie zijnde 100% van de kosten van de geplaatste totaal opdracht.
2. Bij annulering in de periode van 2 weken voor de aanvang van de training is Opdrachtgever verplicht 50% van de overeengekomen prijs te vergoeden plus de kosten van accommodatie zijnde 90% van de kosten van het totaal van de geplaatste opdracht.
3. Te allen tijde heeft de kandidaat het recht op een bedenktijd van 14 dagen na inschrijving.
9.3. Annuleringsregeling op Opdrachtgever gespecificeerde opdrachten (in-company):
1. Bij annulering korter dan 7 dagen voor de aanvang van de training is Opdrachtgever verplicht de volledige prijs te betalen.
2. Bij annulering korter dan veertien dagen voor de aanvang van de training is Opdrachtgever verplicht 50% van de overeengekomen prijs te vergoeden.
3. Bij annulering korter dan één maand voor de aanvang van de training is Opdrachtgever verplicht 25% van de overeengekomen prijs te vergoeden.
9.4. Annuleringsregeling op Cliënt bij (individuele) trainingen via open inschrijving, coaching, assessment en outplacement.
1. Bij annulering korter dan drie werkdagen voor de aanvang van de training is Opdrachtgever verplicht de volledige prijs te betalen.
2. Bij annulering korter dan zeven werkdagen voor de aanvang van de training is Cliënt verplicht 50% van de overeengekomen prijs te vergoeden.
3. Bij annulering korter dan twee weken voor de aanvang van de training is Cliënt verplicht 25% van de overeengekomen prijs te vergoeden.
9.5. Annulering dient aangetekend schriftelijk te geschieden. Indien niet zoals bovenomschreven geannuleerd is, wordt geen restitutie verleend, ook niet indien de Opdrachtgever en/of Cliënt van de diensten geen gebruik maakt. Deze regelingen gelden ongeacht de reden van annulering van de Dienst.
9.6. Opdrachtgever en/of Cliënt heeft het recht om een andere deelnemer in zijn plaats aan de training te laten deelnemen mits deze voldoet aan het door Optimaal Talent BV gestelde profiel. Indien Opdrachtgever en/of Cliënt geen andere deelnemer in zijn plaats kan laten komen, dan geldt deze annuleringsregeling.

10. Ontbinding
10.1. Opdrachtgever en/of Cliënt heeft slechts de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens tekortkoming van Optimaal Talent BV indien Optimaal Talent BV, na een deugdelijke en gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen als gevolg van de overeenkomst en daarvoor krachtens de overeenkomst aansprakelijk zou zijn.
10.2. Indien Optimaal Talent BV aansprakelijk is jegens Opdrachtgever en/of Cliënt en/of tot nakoming gehouden, is Optimaal Talent BV, voor zover nakoming nog mogelijk is, alleen gehouden tot nakoming, indien dit naar haar redelijk oordeel van haar gevergd kan worden.
10.3. Indien Optimaal Talent BV tekortschiet en naar haar redelijk oordeel nakoming niet van haar gevergd kan worden, dan kan zij de overeenkomst ontbinden.
10.4. Optimaal Talent BV zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
10.5. Indien Opdrachtgever en/of Cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel al diensten ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, dan zullen deze diensten en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.

11. Duur en opzegging
11.1 Indien de overeenkomst betrekking heeft op de periodiek of anderszins regelmatig leveren van diensten door
Optimaal Talent BV aan Opdrachtgever en/of Cliënt, dan wordt de overeenkomst aangegaan per opdracht tenzij partijen uitdrukkelijk een andere duur overeenkomen.
11.2. Optimaal Talent BV heeft het recht een overeenkomst van opdracht tussentijds op te zeggen met inachtneming van een kortere opzegtermijn, onder gehoudenheid tot een evenredige vermindering van de door Opdrachtgever en/of Cliënt verschuldigde prijs, zover deze betrekking heeft op de periode na de datum waartegen is opgezegd.
11.2. Partijen zullen wegens deze contractuele opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12. Overmacht
12.1. Optimaal Talent BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is. Al dan niet tijdelijk, als gevolg van overmacht, zijnde een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar verwijtbare schuld. Hieronder wordt mede verstaan een als in de vorige zin bedoelde niet-verwijtbare tekortkoming van toeleveranciers van Optimaal Talent BV en/of derden die Optimaal Talent BV voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, evenals werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij Optimaal Talent BV c.q. haar leveranciers, onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en/of andere natuurrampen, evenals toerekenbare, niet-nakoming door haar leveranciers, waardoor zij haar verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kan nakomen.
12.1 Ingeval van overmacht van de zijde van Optimaal Talent BV worden haar verplichtingen opgeschort. Wanneer de overmachtsituatie van Optimaal Talent BV langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Wat al ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

13.1. Optimaal Talent BV is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever en/of Cliënt lijdt door tekortkomingen van Optimaal Talent BV en/of diens (niet) ondergeschikte hulppersonen bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de statutaire directie van Optimaal Talent BV.
13.2. Optimaal Talent BV is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
13.3. In alle gevallen is de aansprakelijkheid Van Optimaal Talent BV en de door Optimaal Talent BV ingeschakelde derden voor door Opdrachtgever en/of Cliënt geleden schade en hun totale vergoedingsplicht beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen prijs (exclusief omzetbelasting). Indien die overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief omzetbelasting) bedongen voor één jaar. De totale vergoedingsplicht van Optimaal Talent BV zal in geen geval meer dan 7,500,-. euro bedragen.
13.4. Opdrachtgever en/of Cliënt is gehouden Optimaal Talent BV schadeloos te houden en te vrijwaren van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen Optimaal Talent BV en de Opdrachtgever en/of Cliënt behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Optimaal Talent BV.
13.5. Indien Optimaal Talent BV ter afwering van haar aansprakelijkheid voor een gedraging van een haar (niet-ondergeschikte hulppersoon aan een overeenkomst een verweermiddel kan ontlenen, dan kan ook de (niet-) ondergeschikte hulppersoon, indien hij op grond van deze gedraging door Opdrachtgever en/of Cliënt wordt aangesproken, dit verweermiddel inroepen, als ware hijzelf bij de overeenkomst partij.
13.6. Een grond, die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schade- vergoeding, dient uiterlijk binnen één maand nadat Opdrachtgever en/of Cliënt de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij Optimaal Talent BV aangetekend schriftelijk te zijn ingediend bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

14. Registratie
14.1 Opdrachtgever en/of Cliënt verleent Optimaal Talent BV door ondertekening van de overeenkomst ondubbelzinnig, voor zover deze dwingend rechtelijk vereist is, toestemming voor automatische bewerking van door Opdrachtgever en/of Cliënt opgegeven persoonsgegevens. Optimaal Talent BV treft dan de nodige maatregelen opdat deze persoonsgegevens – gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt – juist en nauwkeurig zijn en waarborgt Opdrachtgever en/of Cliënt een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van diens persoonsgegevens. De persoonsgegevens zal Optimaal Talent BV uitsluitend verwerken voor haar eigen marketingactiviteiten en/of commerciële doeleinden, evenals ten behoeve van marketingactiviteiten en/of commerciële doeleinden van derden die ten behoeve van Optimaal Talent BV diensten verrichten dan wel met Optimaal Talent BV samenwerken. Opdrachtgever en/of Cliënt kan tegen de verwerking van diens gegevens ten behoeve van derden met het oog op werving voor commerciële en/of charitatieve doeleinden, daartegen bij Optimaal Talent BV te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. In geval van verzet zal Optimaal Talent BV maatregelen treffen om deze vorm van verwerking te beëindigen.
14.2 Tegen kostprijs is Optimaal Talent BV bereid op verzoek van Opdrachtgever en/of Cliënt, mede te delen wat zij ten aanzien van Opdrachtgever en/of Cliënt in het bestand heeft opgenomen. Een verzoek om informatie als bedoeld in de vorige zin kan alleen door Opdrachtgever en/of Cliënt zelf (c.q. haar bestuurder, indien Opdrachtgever en/of Cliënt een rechtspersoon is) worden gedaan en niet door een gevolmachtigde.

15. Toepasselijk recht en geschillen
15.1 De overeenkomsten tussen Optimaal Talent BV en Opdrachtgever en/of Cliënt worden beheerst door Nederlands recht.
15.2 De geschillen welke tussen Optimaal Talent BV en Opdrachtgever en/of Cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een door Optimaal Talent BV met Opdrachtgever en/of Cliënt gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de uit hoofde des geschilbevoegde rechter voor de vestigingsplaats van Optimaal Talent BV.

16. Privacy respondenten; bescherming persoonsgegevens
16.1 Optimaal Talent kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Optimaal Talent en omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten stemt u in met de verwerking hiervan. Optimaal Talent kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • emailadres
  • IP-adres

16.2 Wij bewaren uw persoonsgegevens in ons klantenbestand. Uw gegevens worden niet langer gebruikt dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens zullen wel worden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
16.3 Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
16.4 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@optimaal-talent.nl.